IA100 อิฐก่อสร้าง

New

IA101 อิฐแดง 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 90 ก้อน / ตารางเมตร

New

IA101S อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 90 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA102 อิฐแดง 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 80 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA103 อิฐแดง 2 รู  ขนาด 3X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.31 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA104 อิฐแดง 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA105 อิฐตันมือ  ขนาด 3X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA106 อิฐตันเครื่อง  ขนาด 2.6X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.33 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 150 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA107 อิฐ 2 รู พิเศษ ขนาด 4X6.5X16 ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA108 อิฐ 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 34 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA108S อิฐ 3 รู ขนาด 6X10X19 ซม. น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 41 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA108T อิฐ 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 น้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 28 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. * มอก. 153-2540

New

IA109 อิฐ มอก.77-2545  ขนาด 4X6.5X14  ซม. น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 120 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA110 อิฐ มอก.153-2540  ขนาด 4X6.5X16  ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA111 อิฐ มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

New

IA112 อิฐ (4 ช่อง)  ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม.

Powered by MakeWebEasy.com